blij-leven.nu | Behandelovereenkomst
16278
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16278,page-child,parent-pageid-16244,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Behandelovereenkomst

Het volgende heb ik gelezen:

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De therapie is opgebouwd uit een aantal behandelingen waaraan telkens vooraf een evaluatiegesprek plaatsvindt. Relevante wijzigingen en informatie worden steeds in het dossier vastgelegd. Tijdens deze gesprekken wordt in overleg besloten of de therapie een vervolg zal krijgen.
 • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen.
 • De cliënt is zich ervan bewust dat consultering en behandeling van de therapeut plaatsvindt op grond van een inspanningsovereenkomst. Dat betekent dat resultaten niet gegarandeerd kunnen worden.
 • De therapie mag niet worden beschouwd als (vervanging van) medische diagnostiek en behandeling. Indien cliënt onder medische behandeling is, wordt geadviseerd met de behandelende arts/hulpverlener te overleggen of een natuurgeneeskundige behandeling (on)wenselijk is.
 • Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de therapeut doorbroken worden wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor de gezondheid van cliënt of die van een derde.
 • Gegevens worden slechts uitgewisseld aan (huis)arts/(mede)behandelaar(s) op uitdrukkelijk verzoek van cliënt. Dit kan worden gedaan middels een overdrachtsinformatiebrief welke persoonlijk aan cliënt wordt overhandigd.
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de behandelingen uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van € 75,- (euro) voor het eerste consult met intakegesprek en met het bedrag van € 60,- per sessie hierop volgend. Betalingswijze van de behandelingen is contant of voorafgaand aan de behandeling met Tikkie per consult. Er is geen pinmogelijkheid.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 • Tijdens een consult wordt geen telefoon opgenomen.
 • Voor klachten over de behandeling kan de cliënt de klachtenprocedure op de website raadplegen.
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 • De cliënt heeft kennisgenomen van het Privacy en Voorwaarden document en stemt hiermee in.
 • blij-leven.nu is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 • Cliënten die inspelen op erotiek worden onmiddellijk verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.