blij-leven.nu | Privacy en Voorwaarden
16238
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16238,page-child,parent-pageid-16244,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Privacy en Voorwaarden

Afspraken behandelingen/consulten

 • De therapie is opgebouwd uit een aantal behandelingen, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt. Relevante wijzigingen en informatie worden steeds in een behandelverslag vastgelegd.
 • Tijdens deze gesprekken wordt in overleg besloten of de therapie een vervolg zal krijgen. U heeft de verplichting om mij zo goed mogelijk te informeren en verleent medewerking die nodig is voor een goede zorgverlening
 • De therapie mag niet worden beschouwd als (vervanging van) medische diagnostiek en behandeling. Als U onder medische behandeling bent, wordt geadviseerd met de behandelende arts/hulpverlener te overleggen of een natuurgeneeskundige behandeling (on)wenselijk is.
 • U heeft het recht op duidelijke informatie over eventuele onderzoeken, behandelingen en uw gezondheidstoestand
 • U heeft het recht om geen informatie te willen
 • Er is sprake van toestemmingsvereiste voor een medische behandeling
 • U heeft het recht om het medisch dossier in te zien en recht op een kopie daarvan
 • U heeft het recht om fouten in het medisch dossier te herstellen
 • U heeft het recht om een eigen verklaring aan het medisch dossier toe te laten voegen
 • U heeft het recht om gegevens uit het medisch dossier te laten vernietigen
 • U heeft het recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens (beroepsgeheim)
 • U heeft het recht op een second opinion (tweede mening) van een andere zorgverlener dan de behandelende zorgverlener.
 • Als Suzan door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de behandelingen uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.
 • U bent zich ervan bewust dat consultering en behandeling bij blij-leven.nu plaatsvindt op grond van een inspanningsovereenkomst. Dat betekent dat resultaten niet gegarandeerd kunnen worden.

Aansprakelijkheid

 • Suzan/blij-leven.nu is verzekerd via een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Iedere aansprakelijkheid van Suzan is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.
 • blij-leven.nu doet er alles aan om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en werkt volgens de dan geldende RIVM-richtlijnen. Echter is dit geen garantie dat besmetting in mijn praktijk niet plaats zou kunnen vinden.
 • Heeft u een klacht waar wij samen niet uitkomen, raadpleeg dan de klachtenprocedure op de website.

Betaling en kosten

 • U wordt vooraf geïnformeerd over de kosten per behandeling/consult.
 • De kosten van de therapie zijn zichtbaar opgehangen in de hal van mijn praktijk en worden daarnaast vermeld op de website van de praktijk.
 • De kosten van de behandeling dienen meteen na de behandeling contant of met tikkie te worden voldaan.
 • Bij verhindering dient U de afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen (eventueel door een bericht via voicemail, of telefonisch) anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Vergoeding van de therapie

 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan de praktijk bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) worden vergoed.
 • Stuur ontvangen declaraties altijd in. (Bewaar een kopie voor uzelf).

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als Uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over Uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor Uw behandeling noodzakelijk zijn en in een incidenteel geval gegevens die ik, na Uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om Uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Op mijn website geen gebruik maak van cookies
 • Zorgvuldig omga met Uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot Uw gegevens. Als Uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in Uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit Uw dossier kunnen (gedeeltelijk) ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met Uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid of in geval van mijn overlijden.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit Uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van Uw gegevens, dan zal ik U eerst informeren en expliciet Uw toestemming vragen.
 • Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.
 • U heeft het recht om Uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens en U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat U een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van U beschikbaar heb in een computerbestand naar U of een andere, door U genoemde organisatie, te sturen.
 • In het “Register van Verwerkingsactiviteiten van blij-leven.nu” staat precies vermeld welke gegevens worden verwerkt, waarom en waarvoor, hoe het beveiligd wordt en met welke partijen eventueel een verwerkersovereenkomst is vastgelegd. Dit register kunt U desgevraagd inzien.
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap
 • Op de zorgnota die U ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij Uw zorgverzekeraar.
 • Naam, adres, postcode, woonplaats en geboortedatum
 • Zorgverzekeraar en het polisnummer
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals natuurgeneeskundige behandeling
 • De datum en de kosten van de behandeling

Vertrouwelijkheid

 • Suzan is gehouden aan de beroepscode van VBAG en RBCZ en stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.
 • Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als U daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. Ik neem de bescherming van Uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als U het idee heeft dat Uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via suzan@blij-leven.nu